Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące pracowników za granicę oraz zatrudniające cudzoziemców w Polsce – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

Tomasz Major wraz z całym swoim zespołem w mistrzowski sposób przybliżają czytelnikowi tę arcytrudną i złożoną materię. 

Poradnik zawiera multum przykładów, komentarzy oraz orzecznictwo i prawodawstwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, delegowania cudzoziemców do Polski oraz dalszego delegowania cudzoziemców do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. 

cudzoziemcy.jpg

Dla księgowych, kadrowych, pracowników działów płac, a także dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych poradnik niniejszy jest narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.

To imponujące dzieło - efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood - jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Biblią Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce; to najszersza i jedyna na rynku kompleksowa publikacja na ten temat.

Oto niektóre zagadnienia omówione szeroko w publikacji:

C-101    Modele transferu cudzoziemców na polski rynek pracy

C-102    Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce – legalizacja pracy i pobytu w skrócie

C-103    Certyfikacja usługi kierowania cudzoziemców do pracy w Polsce oraz szczególne wymogi administracyjne z tym związane

C-104    Bezpośrednie zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie a delegowanie cudzoziemca przez zagraniczny podmiot do Polski

 

C-200    Legalizacja pracy w Polsce

C-201    Kto może legalnie wykonywać pracę na terenie RP ?

C-202    Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

C-203    Zezwolenie na pracę

C-204    Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę?

C-205    Typy zezwoleń na pracę

C-206    Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę

C-207    Właściwość miejscowa wojewody

C-208    Praca w polskim podmiocie: wysokość wynagrodzenia i informacja od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

C-209    Pełnienie funkcji w zarządzie: warunki wydania zezwolenia

C-210    Delegowanie do Polski: warunki wydania zezwolenia

C-211    Zagraniczne agencje pracy tymczasowej

C-212    Zezwolenie na pracę

C-213    Obowiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca

C-214    Obligatoryjna informacja dla wojewody

C-215    Odmowa wydania zezwolenia na pracę

C-216    Uchylenie zezwolenia na pracę

C-217    Wygaśnięcie zezwolenia na pracę

C-218    Zezwolenie na pracę sezonową

C-219    Okresy pracy sezonowej i warunek wydania zezwolenia

C-220    Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

C-221    Zakwaterowanie pracowników sezonowych

C-222    Decyzja o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową

C-223    Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – uproszczona procedura legalizacyjna

C-224    Nowe (od 2018 r.) regulacje dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

C-225    Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

C-226    Odmowa wpisania oświadczenia

C-227    Obowiązki podmiotu powierzającego pracę na podstawie oświadczenia

C-228    Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na podstawie umowy o pracę dla cudzoziemca wpisanego do rejestru oświadczeń

C-229    Nowe (od 2018 r.) przepisy dotyczące legalności pracy w okresie między upływem ważności oświadczenia a wydaniem zezwolenia na pracę

C-230    Wymóg umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej

 

C-300    Legalizacja wjazdu do Polski i pobytu w Polsce

C-301    Przekraczanie granicy

C-302    Odmowa wjazdu na teren RP

C-303    Środki finansowe pozwalające na wjazd do Polski

C-304    Zaproszenia

C-305    Wizy

C-306    Wiza krajowa

C-307    Cel wydania wiz

C-308    Wiza w celu wykonywania pracy

C-309    Odmowa wydania wizy

C-310    Odmowa wydania wizy krajowej

C-311    Dokumenty wymagane w procedurze wizowej

C-312    Przedłużanie wiz

C-313    Cofanie i unieważnianie wiz

C-314    Bezwizowy ruch obywateli Ukrainy w UE a legalność zatrudnienia w Polsce

C-315    Zezwolenie na pobyt czasowy

C-316    Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia

C-317    Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

C-318    Cofnięcie zezwolenia

C-319    Wygaśnięcie zezwolenia

C-320    Postępowanie w sprawie zezwoleń

C-321    Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

C-322    Zaspokojenie potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

C-323    Pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych

C-324    Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

C-325    Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

C-326    Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

C-327    Karta pobytu

 

C-400    Delegowanie cudzoziemca do Polski

C-401    Do jakich przedsiębiorców ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nie stosuje się

C-402    Definicja pracodawcy delegującego

C-403    Definicja pracownika delegowanego

C-404    Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP

C-405    Imperatywne przepisy polskiego prawa pracy mające zastosowanie w przypadku delegowania pracowników do Polski i w przypadku zatrudniania cudzoziemców w polskich podmiotach

C-406    Wynagrodzenie pracowników delegowanych do Polski

C-407    Krótkotrwałe delegowanie do 8 dni

C-408    Odpowiedzialność solidarna wykonawcy powierzającego wykonanie prac

C-409    Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP

C-410    Reprezentant przedsiębiorcy delegującego na terenie Polski

C-411    Obowiązki notyfikacyjne

C-412    Obowiązek przechowywania dokumentów

C-413    Pracownicy delegowani do Polski przez pracodawców spoza UE

C-414    Grzywny za naruszanie przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

C-415    Skargi i pozwy pracowników delegowanych

C-416    Uprawnienie PIP w przypadku stwierdzenia, iż dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego

C-417    Zadania i uprawienia Państwowej Inspekcji Pracy w przepisach ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

 

C-500    Zasady zatrudniania cudzoziemców w oparciu o umowę o pracę i w oparciu o umowę zlecenia

C-501    Zasady ustalania czasu pracy cudzoziemców delegowanych do Polski i cudzoziemców zatrudnionych w polskich podmiotach

C-502    Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu cudzoziemców delegowanych do Polski i cudzoziemców zatrudnianych w polskich podmiotach

C-503    Powództwo cudzoziemca przed sądem przeciwko pracodawcy

 

C-600    Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnianych w Polsce i cudzoziemców delegowanych do Polski

C-601    Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnianych w Polsce i cudzoziemców delegowanych do Polski

C-602    Obowiązek ubezpieczeniowy cudzoziemców z Ukrainy zatrudnionych w Polsce

C-603    Podleganie polskim ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców nie mających stałego pobytu w Polsce

 

C-700    Podatkowe aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce i ich delegowania do Polski

C-701    Podatkowe aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce i ich delegowania do Polski

C-702    Opodatkowanie obywateli państw trzecich zatrudnionych w Polsce (na przykładzie Ukrainy)

C-703    Opodatkowanie nierezydentów posiadających certyfikat rezydencji innego państwa, na przykładzie Ukraińców

C-704    Certyfikat rezydencji – istota i zasady opodatkowania

C-705    Zasady opodatkowania cudzoziemców posiadających i nieposiadających certyfikaty rezydencji

C-706    Szczegółowe zasady opodatkowania cudzoziemców nieposiadających certyfikatu rezydencji, na przykładzie Ukraińców

C-707    Posiadanie karty pobytu w Polsce a rezydencja podatkowa

C-708    Ukraińscy zleceniobiorcy bez certyfikatu rezydencji - zasady opodatkowania

C-709    Czy zagraniczny podmiot zatrudniający w Polsce pracowników jest (w Polsce) płatnikiem ich podatku PIT ?

C-710    Obowiązek posiadania NIP przez cudzoziemców za których odprowadzany jest PIT w formie zaliczek

 

 

C-800    Optymalizacje związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

C-801    Outsourcing a praca tymczasowa – wybór optymalnego modelu zatrudniania cudzoziemców w Polsce

C-802    Umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem zatrudnionym w Polsce

C-803    Optymalizacje związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

 

C-900    Dalsze delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w Polskich firmach do innych krajów członkowskich UE

C-901    Dalsze delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w Polskich firmach do innych krajów członkowskich UE

C-902    A1 dla obywateli państw trzecich delegowanych przez polskich przedsiębiorców do innych państw członkowskich UE

 

Formularz zamówienia książki

Książka
  • Cena regularna: 9.900,00 PLN
  • Członkowie IPP Standard - gratis (1 książka w roku, na pozostałe egzemplarze członkom IPP Standard przysługuje rabat 90%!)
  • Członkowie IPP Premium - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy obsługiwane przez Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy konsultowane przez Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy nabywające ekspertyzy Brighton&Wood - gratis (jedna książka)
  • Firmy korzystające z konsultacji online Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy nabywające dokumentację Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy korzystające ze wsparcia Brighton&Wood w post. kontrolnym - gratis (wszystkie książki)
  • Firmy korzystające z audytu Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
Dane do Faktury Vat
Chcę otrzymać fakturę proforma
Dane do kontaktu
Firma Członkowska IPP/EEEV